۱۳۹۱ مرداد نور روزانه های پیشین

۱۳۹۱/۰۵/۲۳ - رومیان ۱۳:۸-۱۴

زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مرد، لکن اگر افعال بدن را بوسیله روح بکُشید همانا خواهید زیست. زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، ایشان پسران خدایند.

۱۳۹۱/۰۵/۲۲ - یوحنا ۱۲:۸

پس عیسی باز بدیشان خطاب کرده گفت:«من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد.»

۱۳۹۱/۰۵/۲۱ - رومیان ۱۱:۸

و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است.

۱۳۹۱/۰۵/۲۰ - یوحنا ۱۰:۸-۱۱

آنگاه عیسی بار دیگر سر خود را بلند کرد و به زن گفت:«آنانیکه تو را گرفته بودند کجا رفتند؟ حتی یک نفر هم نماند که تو را محکوم کند؟» زن گفت:«نه آقا!» عیسی فرمود:« من نیز تو را محکوم نمیکنم. برو و دیگر گناه نکن.»

۱۳۹۱/۰۵/۱۹ - رومیان ۹:۸

لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هر گاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هر گاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست.

۱۳۹۱/۰۵/۱۸ - اول قرنتیان ۸:۸-۹

اما خوراک ما را مقبول خدا نمی سازد، زیرا نه به خوردن بهتریم و نه به ناخوردن بدتر. لکن احتیاط کنید مبادا اختیار(آزادی) شما باعث لغزش(انحراف) ضعفا گردد.

۱۳۹۱/۰۵/۱۷ - یوحنا ۷:۸

سَران قوم با اصرار میخواستند که او جواب دهد. پس عیسی سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود:«بسیار خوب؛ آنقدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولی سنگ اول را کسی به او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است.»

۱۳۹۱/۰۵/۱۶ - عبرانیان ۶:۸

اما مسیح این کاهن آسمانی، خدمتی بس مهمتر از این کاهنان بعهده دارد، زیرا پیمان جدیدی که از سوی خدا برای ما آورد، برتر از آن پیمان قدیمی است و دارای وعده هایی به مراتب عالیتر می باشد.

۱۳۹۱/۰۵/۱۵ - دوم قرنتیان ۵:۸

و نه چنانکه امید داشتیم، بلکه اول خویشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند.

۱۳۹۱/۰۵/۱۴ - اعمال رسولان ۴:۸

پس آنانیکه متفرق شدند به هر جایی که میرسیدند به کلام بشارت میدادند.

۱۳۹۱/۰۵/۱۳ - رومیان ۳:۸-۴

زیرا آنچه از شریعت محال بود چونکه به سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوی داد، تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانیکه نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم.

۱۳۹۱/۰۵/۱۲ - رومیان ۲:۸

زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید.

۱۳۹۱/۰۵/۱۱ - مزمور ۱:۸

ای یهوه خداوند ما چه مجید است نام تو در تمامی زمین! که جلال خود را فوق أسمانها گذارده ای.