พฤษภาคม 2557 คลัง

31 05 2557 - 1 เธสะโลนิกา 4:16-17

เพราะเมื่อคนได้ยินคำสั่งอันดังกึกก้องของหัวหน้าทูตสวรรค์และเสียงเป่าแตรของพระเจ้าดังขึ้น องค์เจ้าชีวิตเองก็จะลงมาจากสวรรค์ และบรรดาคนที่ได้ตายไปแล้วในพระคริสต์ จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก่อน หลังจากนั้น พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ก็จะถูกนำตัวขึ้นไปในเมฆพร้อมๆกับคนเหล่านั้น เพื่อไปพบกับองค์เจ้าชีวิตบนท้องฟ้า และพวกเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไป

30 05 2557 - เพลงสดุดี 56:4

ข้าพเจ้าไว้วางใจพระเจ้า และโอ้อวดในคำสัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าไว้วางใจพระเจ้า ข้าพเจ้าก็เลยไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้

29 05 2557 - เพลงสดุดี 103:17-18

ส่วนคนเหล่านั้นที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ พระองค์รักพวกเขาตลอดมา และจะรักพวกเขาตลอดไป และพระองค์จะสัตย์ซื่อต่อลูกหลานของพวกเขาตลอดไป คือคนเหล่านั้นที่รักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์ และไม่ลืมที่จะทำตามคำสั่งต่างๆของพระองค์

28 05 2557 - โรม 12:15

ให้ยินดีกับคนที่มีความสุข ให้โศกเศร้ากับคนที่กำลังเสียใจ

27 05 2557 - กิจการ 20:24

แต่ผมไม่สนใจหรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผม ขอเพียงแต่ให้ผมวิ่งถึงเส้นชัย และทำงานที่พระเยซูเจ้ามอบหมายไว้ให้สำเร็จก็พอแล้ว งานนั้นก็คือการประกาศข่าวดี เรื่องความเมตตากรุณาของพระเจ้า

26 05 2557 - ยอห์น 3:17

พระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้ เพื่อตัดสินลงโทษโลกนี้ แต่เพื่อช่วยโลกนี้ให้รอดพ้น

25 05 2557 - ยากอบ 1:19

พี่น้องที่รัก จำไว้ว่าให้ทุกคนว่องไวในการฟัง ให้ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ

24 05 2557 - โรม 12:10

ให้รักกันฉันพี่น้อง ให้เกียรติกับคนอื่นมากกว่าตัวเอง

23 05 2557 - โรม 15:2

ให้เราทุกคนเอาใจใส่เพื่อนบ้าน เพื่อเป็นประโยชน์และเสริมสร้างเขาด้วย

22 05 2557 - กาลาเทีย 5:13

พี่น้องครับ พระเจ้าเรียกคุณมาใช้ชีวิตอย่างอิสระ แต่อย่าใช้ความเป็นอิสระนั้นมาเป็นข้ออ้างที่จะทำตามสันดานที่เห็นแก่ตัว แต่ให้รับใช้กันและกันด้วยความรัก

21 05 2557 - 1 โครินธ์ 1:10

พี่น้องครับ ผมขอร้องพวกคุณในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ขอให้สามัคคีกันไว้ อย่าแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเลย แต่ขอให้มีแนวความคิดและเป้าหมายเดียวกัน

20 05 2557 - โรม 15:5-6

ขอให้พระเจ้าผู้เป็นแหล่งของความอดทนและกำลังใจ ช่วยให้พวกคุณเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ เพื่อพวกคุณทั้งหมดจะได้สรรเสริญพระเจ้า ผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้าของเราเป็นเสียงเดียวกัน

19 05 2557 - ยากอบ 3:17-18

แต่ความฉลาดที่มาจากพระเจ้านั้น อันดับแรกคือความบริสุทธิ์ และต่อมาคือการสร้างความสงบสุข เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีใจกว้างขวาง เต็มไปด้วยความเมตตา และเกิดผลดีมากมาย มีความยุติธรรม และซื่อสัตย์

18 05 2557 - ฮีบรู 6:10

เพราะพระเจ้านั้นยุติธรรม พระองค์จะไม่ลืมการงานที่พี่น้องได้ทำและความรักที่พี่น้องมีต่อพระองค์ คือที่พี่น้องได้ช่วยเหลือคนที่เป็นของพระเจ้าจนถึงเดี๋ยวนี้

17 05 2557 - โรม 11:33

โอโห ความมั่งคั่ง สติปัญญา และความรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเหลือเกิน ใครเล่าจะหยั่งรู้การตัดสินใจของพระองค์ได้ และใครจะเข้าใจการกระทำของพระองค์ได้

16 05 2557 - เศฟันยาห์ 3:17

พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้า พระองค์เป็นนักรบผู้ช่วยกู้ชีวิตเจ้า พระองค์จะร้องเพลงและเฉลิมฉลองเพราะตัวเจ้า พระองค์จะรื้อฟื้นความรักที่มีต่อเจ้าขึ้นใหม่ พระองค์จะชื่นชมยินดีในตัวเจ้าด้วยเสียงเพลงแห่งความสุข

15 05 2557 - ปัญญาจารย์ 11:5

ก็เหมือนกับที่เจ้าไม่รู้ว่าลมมันพัดไปมาได้ยังไง หรือ กระดูกของเด็กทารกมันก่อเกิดขึ้นมาได้ยังไงในท้องแม่ เจ้าก็จะไม่มีวันที่จะเข้าใจการงานของพระเจ้า ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเหมือนกัน

14 05 2557 - เพลงสดุดี 139:13-14

พระองค์สร้างทั้งจิตและใจของข้าพเจ้า พระองค์ทอข้าพเจ้าเข้าด้วยกันในท้องแม่ ข้าพเจ้าจึงขอบคุณพระองค์ เพราะงานของพระองค์นั้นช่างน่าเกรงขามและน่าทึ่ง พระองค์รู้จักข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่ง

13 05 2557 - สุภาษิต 31:30

เสน่ห์เป็นเรื่องหลอกลวง และความสวยงามก็ไม่ยั่งยืน แต่ผู้หญิงที่เกรงกลัวพระยาห์เวห์ สมควรจะได้รับคำยกย่อง

12 05 2557 - โรม 8:1-2

แล้วเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายที่มีส่วนในพระเยซูคริสต์จะไม่ต้องถูกลงโทษ เพราะในพระเยซูคริสต์ กฎที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ชีวิตนั้น ได้ปลดปล่อยให้ผมเป็นอิสระจากกฎแห่งบาปที่นำไปสู่ความตายแล้ว

11 05 2557 - เอเฟซัส 4:32

ให้เมตตาต่อกัน เห็นอกเห็นใจกัน และอภัยให้กันและกันเหมือนกับที่พระเจ้าได้อภัยให้กับคุณผ่านทางพระคริสต์

10 05 2557 - มัทธิว 18:15

ถ้าพี่น้องทำบาปต่อคุณ ก็ให้ไปชี้แจงความผิดของเขาตัวต่อตัว ถ้าเขาฟัง คุณก็ได้เขากลับมาเป็นพี่น้องอีก

9 05 2557 - สุภาษิต 31:10 27-28

เมียที่ดีๆนั้น หาได้ยากมาก เธอมีค่ายิ่งกว่าทับทิมมากนักเธอคอยควบคุมดูแลการงานต่างๆในครัวเรือนของเธอ เธอกินอาหารที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอเอง ลูกๆของเธอยืนขึ้นพูดให้เกียรติกับเธอ สามีของเธอก็ทำอย่างนั้นด้วย และเขาก็ชมเธอ

8 05 2557 - โคโลสี 4:5-6

ทำตัวให้ดีเมื่อติดต่อกับคนนอก ฉกฉวยทุกๆ โอกาสไว้ เพื่อพวกคุณจะได้มีอิทธิพลในทางที่ดีต่อเขา เมื่อพูดกับใคร ให้ใช้คำพูดที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและน่าสนใจ เพื่อคุณจะได้รู้ว่าควรจะตอบทุกคนอย่างไรดี

7 05 2557 - 1 เธสะโลนิกา 5:16-18

ขอให้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอด ให้อธิษฐานตลอดเวลา และให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกคุณทำในพระเยซูคริสต์

6 05 2557 - ยากอบ 5:16

ดังนั้น ให้สารภาพบาปต่อกันและกัน และอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อคุณจะได้รับการรักษา คำอธิษฐานของคนที่ทำตามใจพระเจ้านั้นมีพลังและเกิดผล

5 05 2557 - ฟิลิปปี 4:6-7

เลิกกังวลได้แล้ว แต่ให้อธิษฐานในทุกๆ สถานการณ์ และขอในสิ่งที่คุณต้องการจากพระเจ้า และเมื่ออธิษฐานก็ให้ขอบคุณพระเจ้าด้วย แล้วสันติสุขที่มาจากพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้จะปกป้องรักษาจิตใจ และความคิดของคุณไว้ในพระเยซูคริสต์

4 05 2557 - 2 พงศาวดาร 7:14

ถ้าประชาชนของเราผู้ที่เราได้ประทับชื่อเราไว้ ถ่อมตัวลงและอธิษฐาน และเริ่มแสวงหาใบหน้าของเรา และหันเหออกจากวิถีทางชั่วทั้งหลายของพวกเขา เราก็จะรับฟังจากสวรรค์ และจะยกโทษบาปของพวกเขาและจะรักษาแผ่นดินของพวกเขา

3 05 2557 - โรม 12:12

ให้ชื่นชมยินดีในความหวังที่คุณมี ให้อดทนต่อความยากลำบาก ให้ขะมักเขม้นในการอธิษฐานอยู่เสมอ

2 05 2557 - 1 ยอห์น 5:14-15

พวกเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าว่า ถ้าเราขออะไรตามที่พระเจ้าต้องการ พระองค์ก็ฟังเรา ถ้าเรารู้ว่าพระองค์ฟังเรา ไม่ว่าเราขออะไร เราก็ได้รับตามที่เราขอนั้น

1 05 2557 - ฮีบรู 11:6

เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าพอใจ แต่ถ้าไม่มีความไว้วางใจแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอใจ เพราะคนที่มาเฝ้าพระเจ้าจะต้องเชื่อว่าพระองค์มีจริง และต้องเชื่อว่าพระองค์จะให้รางวัลกับทุกคนที่แสวงหาพระองค์