اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خواسته هايى كه خدا از ما دارد، براحتى قابل تشخيصند. او ميخواهد ما را نجات دهد و بدينوسيله بركت مان دهد. هديه شگفت انگيز پسرش گواه قدرتمندى است بر اين حقيقت. اما رهايى از گناه و مرگ چيزى نيست كه او آنرا فقط يكدفعه براى ما بخواهد. او ميخواهد كه زندگى روزمره ما بازتابى از نجات او باشد و ما آنرا با ديگران درميان بگذاريم. هنگاميكه ما به عدل رفتار ميكنيم،رحمت را در روابطمان دنبال ميكنيم، و خداوند را با دلى فروتن مي ستاييم، آنگاه نجات او در زندگيمان حقيقى ميشود و فيض او بر ديگران تأثير ميگذارد. بزبان عيسى بايد گفت كه ما براى پادشاهى او كار ميكنيم تا بيايد و اراده او چنانكه در آسمان است بر روى زمين انجام شود.

دعای من

پدر قادرمطلق و دلسوز، همانطور كه به استقبال اين سال نو ميروم، چشمانم را يارى بده تا آنچه را كه دل تو ميبيند، ببينند. بمن ياد بده تا از گناه متنفر باشم و نسبت به آنانيكه نيازمند رحمت هستند، رحيم باشم. مرا تعليم ده تا راستى را بشناسم و عادلانه عمل نمايم، و در عين حال از بدرفتارى و بى انصافى متنفر باشم. مرا بوسيله روحت برانگيز تا بر فاصله عظيم ميان عظمت مقدس تو و خصوصيات بى ثبات خويش بينديشم. از من فرزندى كامل براى خودت بساز، در نام عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات