اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بطلبيد! ما غالبن از اينكه درخواست كمك بكنيم، واهمه داريم زيرا ما بايد بپذيريم كه تمام جوابها را نداريم. بجوييد! تلاش و علاقه و صبر ضرورى هستند و گاهى اوقات اين سخت است. بكوبيد! در دوره" زنگ درها"، اين عملى فراموش شده است. اما خدا از ما ميخواهد كه از اصلA.S.K(مخفف اين سه كلمه به انگليسي) استفاده كنيم و دلهايمان را به حضورش آوريم. پس فقط ناله و شكايت، آرزو، و خواهش نكنيم. بلكه از پدرمان "بخواهيم.بجوييم.بكوبيم" و طالب جلال او باشيم.

Thoughts on Today's Verse...

Ask! So often we're afraid to ask for help because we have to admit we don't have the answers. Seek! Effort and interest and perseverance are necessary and that's sometimes hard. Knock! In an era of doorbells, this is a forgotten action. But God wants us to use the A.S.K. principle and bring our hearts before him. So let's don't just whine, complain, desire, and want. Let's A.S.K. our Father and seek his glory.

دعای من

اى پدر كه منتظر فرزندانت هستى، من متأسفم از اينكه تو غالبن ناله ها، شكايات، و نگرانيهاى مرا ميشنوى. تو بسيار بامحبت و نسبت بمن بخشنده بوده اى. كمكم كن تا امروز دل من بر تو و اراده ات متمركز باشد در حاليكه من از تو ميخواهم كه بر هر آنچه كه در دل من هست، خداوندى كنى. بنام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Waiting Father, I am sorry that so often you only hear my whines and complaints and concerns. You have been so generous with your love. Help me to keep my heart set on you and your will today as I ask you to minister to the things on my heart. Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متى ٧:٧-٨

نظرات