ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అడుగుడి ! చాలా తరచుగా మనము సహాయం కోసం అడగడానికి భయపడతాము ఎందుకంటే మన వద్ద సమాధానాలు లేవని అంగీకరించాలి. వెతకటం ! దీనికి ప్రయత్నం మరియు ఆసక్తి మరియు పట్టుదల అవసరం మరియు కొన్నిసార్లు అది కష్టం. తట్టుడి ! డోర్‌బెల్స్ యుగంలో, ఇది మరచిపోయిన చర్య. కానీ మనం అ .వె .త ని ఉపయోగించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. సూత్రం మరియు అతని ముందుకు మన హృదయాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాడు . కాబట్టి మనం కేకలు వేయడం, ఫిర్యాదు చేయడం, కోరుకోవడము మరియు ఆశించడము మాత్రమే చేయవద్దు. మనం అడుగుదాం. మన తండ్రి మరియు అతని మహిమను వెదకుము.

నా ప్రార్థన

ఎదురుచుచున్న తండ్రి , మీరు చాలా తరచుగా నా అరుపులు మరియు ఫిర్యాదులు మరియు ఆందోళనలను మాత్రమే వింటున్నందుకు నన్ను క్షమించండి. మీరు మీ ప్రేమతో చాలా ఉదారంగా ఉన్నారు. నా హృదయంలో ఉన్న విషయాలకు పరిచర్య చేయమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నప్పుడు ఈ రోజు నా హృదయాన్ని మీపై మరియు మీ చిత్తంపై ఉంచడానికి నాకు సహాయం చేయండి. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు