اندیشه ها در مورد آیه امروز...

متقاعد نمودن ما ،اولین چیزی که در اینجا به چشم میخورد: خداوند کار خود را در ما به کمال خواهد رسانید (فیلیپیان۶:۱). ثانیاً، در اینجا اعلامی وجود دارد: محبت خدا پایدار و جاودان و در عین حال، شکست ناپذیر است.(اول قرنتیان۸:۱۳). در آخر، میبینیم که داود تقاضایی دارد: ای خداوند، مرا که آفریدهٔ تو (کار دست تو) هستم، فراموش مکن(مزمور۱۳:۱۳۹-۱۶). چه تعادل زیبایی برای راه رفتنن ما با خدا در این آیات مشاهده میشود.

دعای من

ای پدر آسمانی و مالک همه چیز، من اطمینان دارم که تو اراده و مقصود خویش را در من به انجام خواهی رسانید. من شاهد عشق تو و کار تو در طی قرون در زندگی مردم معمولی در کتاب مقدس بوده ام. میدانم که محبت تو حتی بعد از مرگ من،‌ ادامه خواهد داشت. با این وجود، خداوند عزیز، من با درگیری ها و مشکلات روبرو هستم و از تو میخواهم که با قدرت و فیضت در زندگیم مداخله کنی. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات