اندیشه ها در مورد آیه امروز...

او جان مرا برگردانيده، آنرا احيا مينمايد. بنظر ميرسد كه اين مطلب خوبى است. اما چيزى بيشتر از حرف است. هنگاميكه ما به اين نقطه رسيده ايم كه ديگر توان ادامه دادن را نداريم، خدا با قدرتي كه بما ميدهد تا فقط به راه رفتن ادامه دهيم، ما را بركت ميدهد. هنگاميكه ما با مسائل مشكل زندگى دست و پنجه نرم ميكنيم، قدرت اوست كه ما را نگاه ميدارد و ما به سوى پيروزى ميدويم. زمانيكه ما يكى پس از ديگرى در نام او پيروز ميشويم، ميتوانيم همچون عقاب اوج بگيريم. او يك شبان است و خصوصيات بينظير بيشترى هم دارد. او صخره و ضامن بقاى زندگيهاى ما است!

دعای من

اى شبان ملايم و مهربان، كمكم كن تا امشب در فيض تو آرام بگيرم و مطمئن باشم از اينكه تو در كنارم هستى. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات