اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گناهان ما بخشودنى هستند! اين عالى است. اما خبر بهترى هم هست. لكه هاى ناشى از گناهان ما قابل پاك شدن هستند! اين بينظير است. من نه تنها آمرزيده شده ام، من پاك و دوباره نو شده ام! اما اين تنها بخاطر فيض خدا و قربانى كاملى كه براى گناهانم ذبح شده، بوده است.

Thoughts on Today's Verse...

We can be forgiven of our sins! That's great, but there's even better news. We can be purified of any stain from sin!! That's incredible: not only am I forgiven, I'm made clean and new again! But only because of God's grace and perfect sacrifice for our sins.

دعای من

اى پدر بخشايشگر، لطفن امروز عدم اشتياق مرا براى محبت نمودن و بخشيدن ديگران بنحويكه تو مرا با مهربانى ميبخشى، بيامرز. در من دلى شبيه دل خودت بيافرين: امين، بخشايشگر، و مهربان. در نام گرانقدر عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Forgiving Father, please forgive me today for my lack of passion to love and forgive others in the way you have so graciously forgiven me. Create in me a heart like your own: faithful, forgiving, and gracious. In the precious name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا ۹:۱

نظرات