ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన పాపాలు క్షమించబడవచ్చు! ఇది చాలా బాగుంది, కానీ ఇంకా మంచి వార్త ఉంది. మనం పాపం నుండి ఎలాంటి మరకనైనా శుద్ధి చేయవచ్చు!! ఇది నమ్మశక్యం కానిది: నేను క్షమించబడడమే కాదు, నేను మళ్లీ శుభ్రంగా మరియు కొత్తగా మార్చబడ్డాను! కానీ మన పాపాలకు దేవుని దయ మరియు పరిపూర్ణ త్యాగం మాత్రమే కారణము .

నా ప్రార్థన

క్షమించే తండ్రీ, మీరు నన్ను చాలా దయతో క్షమించిన విధంగా ఇతరులను ప్రేమించడం మరియు క్షమించడం అనే అభిరుచి లేని కారణంగా ఈ రోజు నన్ను క్షమించండి. మీ హృదయంలాంటి హృదయాన్ని అనగా నమ్మకమైన, క్షమించే మరియు దయగల హృదయాన్ని నాలో సృష్టించుకోండి. యేసు అమూల్యమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు