اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"خرابكارى كردم!" اگر به اين جمله بينديشيم، همه ما خرابكارى ميكنيم! ما به آن معيار نميرسيم. ما مثل خدا مقدس نيستيم. ما ممكن است كه آدمهايى خوب و درست باشيم، اما اين ما را نجات نميدهد. تنها آن عادل مقدس و راستين بود كه بر مرگ پيروز شد و ما را به جلال رسانيد. خدا را سپاس باد، فيض به رايگان داده شده و جريمه گناهان ما بوسيله عيسى پرداخت شده است. هنگاميكه من"خرابكارى كردم"، او آنرا از نو ساخت.

Thoughts on Today's Verse...

"I blew it!" Come to think of it, we've all blown it! We don't measure up. We're not divine. We might be decent, but decent won't save us. Only the divine, the truly righteous, make it past the grave and into glory. Thank God grace is freely given and the price for our sin was paid by Jesus. While I "blew it," he renewed it!

دعای من

اى پدر مهربان و دوست داشتنى، سپاسگزارم كه تو در مورد فيضت بسيار سخاوتمند بوده اى. خواسته من اينست كه چنان مشتاق عدالت تو باشم همچنانكه تو مشتاق رهانيدن من از گناهم بودى. اينرا بوسيله عيسى ميخواهم. آمين .

My Prayer...

Kind and Loving Father, thank you for being so generous with your grace. May I be as passionate for your righteousness as you were in redeeming me from my sin. Through Jesus I ask this. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۲۳:۳-۲۴

نظرات