ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมทำผิดพลาดไป" คิดไปคิดมา เราทุกคนก็เคยทำผิดพลาดทั้งนั้น! เราไม่ได้ดีไปกว่าใครเลย เราไม่ได้เป็นพระเจ้า เราอาจจะดี แต่การเป็นคนดีไม่สามารถช่วยเราได้ มีเพียงแต่พระเจ้าที่ชอบธรรมเท่านั้น ที่ผ่านความตายและเข้าสู่ความมีสง่าราศีได้ ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พระคุณของพระองค์ให้เรามาฟรีๆ และพระเยซูก็จ่ายค่าความบาปของเรา ในขณะที่ผมเป็นคนบาป พระองค์ก็ทำให้ผมเป็นคนใหม่

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดีและเป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่เปี่ยมล้น ขอให้ข้าพระองค์รักความชอบธรรมของพระองค์ ที่พระองค์ไถ่ข้าพระองค์จากบาป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น