اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قدرت! ما عاشق قدرت هستيم. از خروش و خشم ناشى از قدرت لذت ميبريم. ما از توانايى موجود در خشم كه منجر به تغيير چيزها ميشود، كِيف ميكنيم.اما، بزرگترين قدرتى كه تا بحال بر روى زمين آزاد شده، قدرتى است كه خداى قادر مطلق بهنگام جفا و كشته شدن پسرش نشان داد، او در اين موقعيت خشم و قدرت خويش را بازداشت. او بخاطر نجات ما اينكار را كرد. اكنون اين نمايش شگف انگيزى از قدرت است كه بطرز خاصى براى ما به نمايش گذاشته شد!

Thoughts on Today's Verse...

Power! We love power. We love the sound and fury of power. We love the ability that power brings to change things. But, the greatest power ever unleashed on this earth was the power displayed when the Almighty God held back his might and fury while his Son was persecuted and murdered. He did it so he could save us. Now that's an awesome display of power, and it was displayed specifically for us. Plus, we know the cross was not the end, it was the doorway to Jesus’ glorious and triumphant resurrection!

دعای من

خداى قدوس و بلند مرتبه كه در آن بالا هستى، تو را بخاطر قدرت و توان بى نظيرت تمجيد ميكنم. اما در عين حال تو را سپاس ميگويم زيرا محبت توست كه آزاد شدن چنين قدرتى را جهت ميدهد. خدايا شكرت براى اينكه تو ميدانى من بدون قدرت حيات بخش روحت، خاك هستم. تو را ميستايم كه با بازداشتن قدرت عظيمت مرا رهانيدى تا من بتوانم بوسيله قدرت فداكارانه تو بخشوده شوم. من اين دعا را به سبب رحمت عيسى و در نام قدوس او تقديم ميكنم. آمين.

My Prayer...

Holy and Majestic God on high, I praise you for incredible might and power. But I also thank you for your love which guides the release of that power. Thank you for knowing that I am but dust without your sustaining Spirit. Thank you for saving me by withholding your mighty power so I could be pardoned by your sacrificial power. Because of Jesus' mercy, and in his holy name, I offer this prayer. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول قرنتیان ۱۸:۱

نظرات