ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శక్తి! మేము శక్తిని ప్రేమిస్తాము. మనము శక్తి యొక్క ధ్వని మరియు ఉగ్రతను ఇష్టపడతాము. విషయాలను మార్చడానికి శక్తి తీసుకువచ్చే సామర్థ్యాన్ని మనము ఇష్టపడతాము. కానీ, ఈ భూమిపై ఇప్పటివరకు విడుదల చేయబడిన గొప్ప శక్తి ఏమిటంటే, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు తన కుమారుడిని హింసించేటప్పుడు మరియు చంపబడినప్పుడు తన శక్తిని మరియు కోపాన్ని అప్పుకోండానికై ఆపుకొనడానికై ప్రదర్శించబడిన శక్తి. అతను మనలను రక్షించడానికి అలా చేసాడు. ఇప్పుడు ఇది శక్తి యొక్క అద్భుతమైన ప్రదర్శన, మరియు ఇది మన కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించబడింది!

నా ప్రార్థన

ఉన్నతమైనపరిశుద్ధ మరియు గంభీరమైన దేవా, అద్భుతమైన శక్తి మరియు బలమును బట్టి నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. కానీ ఆ శక్తిని విడుదల చేయడానికి మార్గనిర్దేశం చేసే మీ ప్రేమకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు. మీ ఆత్మ లేకుండా నేను ధూళిని అని తెలుసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నీ త్యాగ శక్తితో నన్ను క్షమించగలిగేలా నీ బలమైన శక్తిని నిలిపివేసి నన్ను రక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు కనికరం కారణంగా, ఆయన పవిత్ర నామంలో నేను ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు