اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در مورد شما هيچ نميدانم، اما من شخصن آماده هستم تا آن امور قديمى از ميان روند. بنظر من پايان اشكها، مرگ، سوگوارى، گريه و درد امرى نيكوست! تعجبى ندارد كه مسيحيان اوليه ميگفتند"ماران اَتّا. بيا اى خداوند عيسى!" آنها براى آنروز بيصبر بودند.

Thoughts on Today's Verse...

I don't know about you, but I'm kind of ready for that old order stuff to go away. The end of tears, death, mourning, crying and pain sounds pretty good to me! No wonder the early Christians would say, "Marantha. Come Lord Jesus!" They couldn't wait.

دعای من

خداى قدوس، لطفن كمكم كن زيرا ميخواهم تو را همچنان وفادارانه خدمت نمايم. من مايلم كه در محبتم پابرجا باشم و تا آنروز پرجلال براى تو زندگى كنم كه بسيارى از فرزندانت براى فرا رسيدن آن قرنها مشتاقانه انتظار كشيده اند. من خواهان ديدن تو در جلالت، شراكت در حضورت و پيوستن به مقدسين تمام اعصار براى پرستش تو بدور تخت پرشكوهت هستم. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Holy God, please help me as I try continue serving you faithfully. My desire is to be steadfast in my love and living for you until the glorious day that so many of your children have longed for over the centuries. I long to see you in your glory and to share in your presence and to join with the saints of all ages praising you around your glorious throne. Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مكاشفه ٢:٢١-٤

نظرات