اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در مورد شما هيچ نميدانم، اما من شخصن آماده هستم تا آن امور قديمى از ميان روند. بنظر من پايان اشكها، مرگ، سوگوارى، گريه و درد امرى نيكوست! تعجبى ندارد كه مسيحيان اوليه ميگفتند"ماران اَتّا. بيا اى خداوند عيسى!" آنها براى آنروز بيصبر بودند.

دعای من

خداى قدوس، لطفن كمكم كن زيرا ميخواهم تو را همچنان وفادارانه خدمت نمايم. من مايلم كه در محبتم پابرجا باشم و تا آنروز پرجلال براى تو زندگى كنم كه بسيارى از فرزندانت براى فرا رسيدن آن قرنها مشتاقانه انتظار كشيده اند. من خواهان ديدن تو در جلالت، شراكت در حضورت و پيوستن به مقدسين تمام اعصار براى پرستش تو بدور تخت پرشكوهت هستم. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات