ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ ఆ పాత అంశాలు క్రమము తొలగించుకొనడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. అవేమనగా కన్నీళ్లు, మరణం, దుఃఖం, ఏడుపు మరియు నొప్పి యొక్క ముగింపు నాకు చాలా బాగుంది! ప్రారంభ క్రైస్తవులు "మరనాథా. యేసు ప్రభువు రండి!" అని చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. వారు వేచి ఉండలేకపోయారు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ద దేవా, నేను మీకు నమ్మకంగా సేవ చేయడం కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నాకు సహాయం చెయ్యండి. శతాబ్దాలుగా మీ పిల్లలు ఎంతోమంది ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న మహిమాన్వితమైన రోజు వరకు నా ప్రేమలో స్థిరంగా ఉండి, మీ కోసం జీవించాలనేది నా కోరిక. నీ మహిమలో నిన్ను చూడాలని మరియు నీ సన్నిధిలో పాలుపంచుకోవాలని మరియు నీ మహిమాన్వితమైన సింహాసనం చుట్టూ నిన్ను స్తుతిస్తున్న అన్ని వయసుల పరిశుద్దులతో చేరాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change