اندیشه ها در مورد آیه امروز...

از بين تمامى اسامى خدا در كتاب مقدس، اين يكى محبوب من است:"او قادر است بينهايت انجام دهد." خداى ما همان خدايى است كه درياى سرخ را شكافت و در يك چمنزار به ٥٠٠٠نفر ساندويچ ساردين داد. او خواهان اينست كه بيشتر از خواست و فكر ما انجام دهد! متأسفانه بيشتر ماها براستى با روياهاى ضعيف و دعاهاى سطحى مان، او را به چالش دعوت نكرده ايم. بياييد براى خدا آرزوهاى بزرگ بكنيم. سپس انتظار آن چالشى را كه حتى ماوراى تصورات ماست، بكشيم. سپس براى آن سفرى انتظار بكشيم كه حتى فراتر از تصورات ماست!

دعای من

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات