اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دانسته ها و باورهاى ما آنقدر مهم نيستند اگر در روشهاى زندگى روزمره ما، خودشان را نشان ندهند. بسيار ساده و شسته رفته است، اگر ايمان در زندگى هر روزه ما در عمل ديده نشود، ايمان نيست؛ فريبى بيش نيست. همانطور كه عيسى بما گفت تا آنچه را كه از او آموخته ايم بكار ببنديم، برادر او، يعقوب بما همان مطلب رايادآورى ميكند: هنگاميكه ما حقيقت كلام خدا را مى آموزيم، تنها يك چيز برايمان باقى ميماند: آنرا تمرين و عملى كنيم!

دعای من

خداى قدوس،امروز كمكم كن تا آنچه را كه ميدانم اراده تو و راستى توست، عملى سازم. در نام خداوند عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات