اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در كهكشانهايى با ميلياردها ستاره، به قدرت پروردگار بينديشيد كه همه آنها را بوجود آورده و نامهاى همه آنها را ميداند. به همه چيزهايى بينديشيد كه او ميداند ليكن ما از آنها بيخبريم. به همه آن چيزهايى بينديشيد كه او ديده است اما در هيچيك از كتابهاى تاريخ ما، اسمى از ايشان برده نشده است. به تمام كارهايى كه او انجام داده است و ميتواند انجام دهد بينديشيد. حال به اين مجموعه اينرا نيز بيفزاييد كه او ما را دعوت كرده است تا با او از هر آنچه در دل داريم سخن بگوييم و شما پى به گستره وسيع فيض او و دانش بسيار محدود اذهان خويش ميبريد.

دعای من

خداى قادر مطلق، كاملن مشهود است كه من از چيزهاى بسيارى بيخبرم. چيزهاى بسيارى در دنياى من وجود دارند كه من نميتوانم از آنها مطلع گردم. در مورد تو چيزهاى بسيارى وجود دارند كه من مشتاق دانستن آنها هستم اما حتى نميتوانم بفهمشان. لطفن، پدر عزيز، بيشتر از خودت بمن بده: كمكم كن تا در مورد تو بيشتر بدانم تا شخصن تو را كاملتر بشناسم. تو فراتر از من هستى، پس لطفن با ملايمت با من رفتار كن هنگاميكه خودت را بر من آشكار ميسازى. من مشتاق و منتظر شناخت تو، خداى ناديدنى و قادر مطلق،اَبّا پدر من، در ملكوت آسمان هستم كه رو در رو صورت خواهد گرفت. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات