اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگاميكه همه ديوارها فرو ميريزند و ارتش ها متلاشى ميشوند و اميدها به نوميدى مبدل ميشوند، ما به كجا پناه ميبريم؟ به خداى جاودانى، كه پدر ما است. او قوم اسرائيل را در دشوارترين موقعيتها حفظ نمود، كتابمقدس را از دست كسانيكه ميتوانستند دستكاريش كنند در أمان نگه داشت، و كليسايش را در طول قرنها، در گرفتاريها و پيروزيها رهبرى نمود. او همچنين با ما عمل خواهد نمود تا زنانيكه ما را به نزد خودش به خانه ببرد.

دعای من

صخره من، اميد من، و نگاهدارنده من، تو را سپاس ميگويم كه تو زندگيم را حفظ ميكني. سپاسگزارم از اينكه در خواستهاى مرا براى كمك و شفا ميشنوى. سپاس بر تو زيرا پايهاى مرا بسوى راههايى كه برايم بركت بوده اند، رهبرى نموده اى. خدايا لطفن در كنارم باش در حاليكه با تنش ها و چالش هاى زندگى روبرو ميشوم. بوسيله روحت، به من توان رشد كردن بده و اينكه در حاليكه از طوفانهاى زندگى ميگذرم، نمونه اى براى ديگران باشم. اينرا در نام منجى و خداوندم عيسى ميخواهم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات