اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات مبارزه یا جنگی در شرف وقوع است. بدون قدرت روح خدا، قدرت اراده ما بالاخره تسلیم میشود و در آخر ما به مراتب دورتر از هدف خود خواهیم بود نسبت به زمانی که آغاز نمودیم. اما بخاطر قدرت روح القدس، شکست های ما به غلبه تبدیل شده و پیشروی ما به سوی هدف تضمین میشود. (دوم قرنتیان ۱۷:۳-۱۸)

دعای من

ای پدر مرا ببخش بخاطر زمانهایی که به نفس خود اجازه داده ام که بر ندای روح تو، چیره شود. متشکرم که مرا با آتش روح قدوست پاک میسازی و مرا تقدیس مینمایی و مرا به پیش برده تا بیشتر شبیه منجی خود باشم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات