ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์เป็นสงครามรายวัน เป็นสงครามที่เกิดขึ้นรายวันระหว่างเนื้อหนังกับจิตวิญญาณของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในเราเพื่อสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระเยซู หากไม่มีอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะพ่ายแพ้แน่ แต่ด้วยอำนาจของพระวิญญาณที่ทำงานอยู่ในตัวเรา เราสามารถเอาชนะความพ่ายแพ้ฝ่ายเนื้อหนังได้ และความก้าวหน้าสู่จุดหมายที่จะเป็นเหมือนพระเยซูก็เป็นจริงได้แน่นอน (2 โครินทร์ 3:17-18)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าปล่อยให้ร่างกายฝ่ายเนื้อหนัง มีชัยเหนือเสียงเรียกแห่งพระวิญญาณของพระองค์ ขอบคุณที่ชำระข้าพเจ้าด้วยไฟบริสุทธิ์แห่งพระวิญญาณ และดึงข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น วันนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเสนอจิตใจของข้าพเจ้าให้กับพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับพลังและถูกหล่อหลอมให้เป็นเหมือนกับพระเยซูยิ่งๆขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น