اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در دنيايى زندگى ميكنيم با ارزشهايى نامناسب و ناعادلانه، وعده هايى دروغين و شهرت گذرا. ما ميتوانيم نه در اين چيزها، بلكه در ثابت بودن عشق خدا، در شگفتيهاى دولت فيض خدا، در بينظير بودن خزائن بركات الهى، در شيرينى قوم خدا، در نقشه پرمهر هدا براى نجات دادن ما، وعده فرداى خداوند. و... فخر كنيم. آيا اينطور نيست؟ آيا فخر بامعنى ديگرى غير از خداوند و فيض جاودانى او وجود دارد؟

Thoughts on Today's Verse...

We live in a world with skewed values, false promises and fleeting fame. What can we boast in other than the steadfastness of the Lord's love, the incredible riches of the Lord's grace, the incomparable supply of the Lord's blessings, the sweetness of the Lord's people, the mercy of the Lord's plan for our salvation, the promise of the Lord's tomorrow, the.....? What other meaningful boast is there than the Lord and his eternal grace?

دعای من

خداى بزرگ و مهربان، من هر چيز خوب و ماندگار كه در زندگى دارم، آنرا از تو دارم. هر چند كه اين كلمات ساده هستند، اما در عين حال از صميم قلب گفته شده اند. در نام عيسى سپاسگزار تو هستم!

My Prayer...

Lord of majesty and mercy, every good and enduring thing in my life I have because of you. While these words are simple, they are heartfelt. In Jesus' name, thank you!

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتيان ١٧:١٠-١٨

نظرات