ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం వక్రీకరించిన విలువలు, తప్పుడు వాగ్దానాలు మరియు నశ్వరమైన కీర్తి ఉన్న ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాము. ప్రభువు ప్రేమ యొక్క దృఢత్వం, ప్రభువు కృప యొక్క అపురూపమైన ఐశ్వర్యం, ప్రభువు యొక్క సాటిలేని పోషణ , ప్రభువు ప్రజల మాధుర్యం, మన రక్షణకు ప్రభువు యొక్క ప్రణాళిక యొక్క దయ, వాగ్దానం తప్ప మనం ఏమి గొప్పగా చెప్పుకోగలం? ప్రభువు రేపు, ఇంకా అనేకము ......? ప్రభువు మరియు ఆయన శాశ్వతమైన కృప కంటే అర్థవంతమైన ప్రగల్భాలు ఏమున్నాయి?

నా ప్రార్థన

మహిమ మరియు దయ గల ప్రభువా, నా జీవితంలో ప్రతి మంచి మరియు శాశ్వతమైన విషయం మీ వల్లనే నాకు లభించింది. ఈ పదాలు సరళంగా ఉన్నప్పటికీ, అవి హృదయపూర్వకంగా ఉంటాయి. యేసు నామంలో, ధన్యవాదాలు!

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు