اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این آیه مرا آزار می دهد. نه فقط به خاطر عدد ٬۶۶۶ بلکه به این خاطر که یادآور این واقعیت است که خیلی از شاگردان عیسی در زمانیکه فهم تعالیم او دشوار شد٬ از پیروی او دست کشیدند. زمانیکه او پیش داوری های مذهبی آنان را درهم شکست٬ و با انگیزه های آنان رو در رو شد٬ آنها ترکش کردند. من چه خواهم کرد اگر در تبعیت از عیسی با مشکلات مواجه شوم و نتوانم بفهمم که چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ من امیدم را از دست نخواهم داد٬بلکه دست به دعا خواهم برداشت و با اطمینان او را پیروی خواهم نمود تا زمانیکه راه و اراده خداوند واضح تر شود!

Thoughts on Today's Verse...

This verse haunts me. Many folks gave up following Jesus when things became hard for them to understand, or he said things they did not think were possible. When he shattered their preconceived notions of religious things or confronted them about their motives, they left and gave up following him. What will I do when things get difficult in my discipleship and I can't figure out all the answers to what is going on? I hope, pray, and trust that I will follow until the way and the will of the Lord become clearer!

دعای من

ای خدای مهیب٬ من صادقانه اعتراف می کنم به اینکه من نمیتوانم تمام پیچیدگیهای اراده و روش کار تو را در جهانمان بفهمم. اما ای پدر٬ زمانیکه من گیج و ویج هستم٬ لطفاً افرادی را سر راه من قرار بده تا کمکم کنند که به ایمانم بچسبم تا وقتی که آن گیجی بگذرد. و لطفاً امروز٬ ای پدر عزیز٬ مرا بکار بگیر تا کسی را که با ایمانش در کشمکش است کمک کنم و برکت دهم. در نام مسیح می طلبم. آمین.

My Prayer...

Awesome God, I confess openly that I cannot begin to understand all the complexities of your will and how you work in our world. But Father, when I'm confused, please bring people into my life who will help me hang on to my faith until the confusion passes. And today, dear Lord, please use me to help bless people struggling with their faith. In Jesus' name, I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۶۶:۶

نظرات