اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این آیه مرا آزار می دهد. نه فقط به خاطر عدد ٬۶۶۶ بلکه به این خاطر که یادآور این واقعیت است که خیلی از شاگردان عیسی در زمانیکه فهم تعالیم او دشوار شد٬ از پیروی او دست کشیدند. زمانیکه او پیش داوری های مذهبی آنان را درهم شکست٬ و با انگیزه های آنان رو در رو شد٬ آنها ترکش کردند. من چه خواهم کرد اگر در تبعیت از عیسی با مشکلات مواجه شوم و نتوانم بفهمم که چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ من امیدم را از دست نخواهم داد٬بلکه دست به دعا خواهم برداشت و با اطمینان او را پیروی خواهم نمود تا زمانیکه راه و اراده خداوند واضح تر شود!

Thoughts on Today's Verse...

This verse haunts me. Not just because of the three numbers in the reference, but because it is a great reminder that many folks simply gave up following Jesus when things became hard to understand. When he shattered their preconceived notions of religious things, when he confronted them about their motives, they went away. What will I do when things get difficult in my discipleship and I can't figure out all the answers to what is going on? I hope, I pray, I trust that I will follow until the way and the will of the Lord become more clear!

دعای من

ای خدای مهیب٬ من صادقانه اعتراف می کنم به اینکه من نمیتوانم تمام پیچیدگیهای اراده و روش کار تو را در جهانمان بفهمم. اما ای پدر٬ زمانیکه من گیج و ویج هستم٬ لطفاً افرادی را سر راه من قرار بده تا کمکم کنند که به ایمانم بچسبم تا وقتی که آن گیجی بگذرد. و لطفاً امروز٬ ای پدر عزیز٬ مرا بکار بگیر تا کسی را که با ایمانش در کشمکش است کمک کنم و برکت دهم. در نام مسیح می طلبم. آمین.

My Prayer...

Awesome God, I confess openly that I cannot begin to understand all the complexities of your will and the way you work in our world. But Father, when I'm confused, please bring people into my life who will help me hang on to my faith until the confusion passes. And today, dear Father, please use me to help bless someone who is struggling with his or her faith. In Jesus' name I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۶۶:۶

نظرات