ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ వాక్యభాగం నన్ను వెంటాడుతోంది. అది దీనిలో వున్నా (666) మూడు సంఖ్యల వల్ల మాత్రమే కాదు, విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టమైనప్పుడు చాలా మంది ప్రజలు యేసును అనుసరించడం మానేశారు. మతపరమైన విషయాల గురించి వారి పూర్వపు ఆలోచనలను అతను బద్దలు కొట్టినప్పుడు, వారి ఉద్దేశ్యాల గురించి ఆలోచనలలో అతను వారిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వారు విడిచివెళ్లిపోయినప్పుడు అయన వారిని ఓదార్చాడు . నా శిష్యత్వంలో విషయాలు కష్టమైనప్పుడు నేను ఏమి చేయాలో మరియు ఏమి జరుగుతుందో అన్న ప్రశ్నలన్నిటికి నేను సమాధానాలను గుర్తించలేను? ప్రభువు సంకల్పం మరింత స్పష్టంగా కనబడే వరకు నేను అనుసరిస్తానని నమ్ముతున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను!

నా ప్రార్థన

అద్భుత దేవా, మీ సంకల్పం యొక్క అన్ని సంక్లిష్టతలను మరియు మా ప్రపంచంలో మీరు కార్యాలు చేసే విధానాన్ని నేను అర్థం చేసుకోలేనని బహిరంగంగా అంగీకరిస్తున్నాను. కానీ తండ్రీ, నేను గందరగోళానికి గురైనప్పుడు, దయచేసి ప్రజలను నా జీవితంలోకి తీసుకురండి, గందరగోళం దాటే వరకు నా విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టడానికి వారు నాకు సహాయం చేస్తారు. మరియు ఈ రోజు, దయచేసి ప్రియమైన తండ్రీ, విశ్వాసంతో పోరాడుతున్న అతని లేదా ఆమెను ఎవరినైనా ఒకరిని ఆశీర్వదించడానికి నన్ను ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు