اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این متن ساده و روشن، دارای دو اثر است: اول، زمانیکه ما، فرزندان خدا را برکت می دهیم، خود نیز برکت می یابیم، حتی اگر آن برکت، ساده باشد. دوم، زمانیکه سایرین با ساده ترین کارها، ما را در نام عیسی برکت میدهند، ما می توانیم شادی کنیم، چونکه ما مهربانی و فیض آن اشخاص را می پذیریم و نیز به این خاطر که خداوند، آن مهربانی را با فیض عظیم خودش، مبارک میسازد. کلام آخرــ بیایید طوری زندگی کنیم که خود برکت باشیم! وقتی چنین کنیم، خدا نیز متبارک است. ما نیز مبارک هستیم. ما دیگران را برکت میدهیم. بعلاوه، زمانیکه دیگران نسبت به ما مهربان هستند، خدا نیز قول داده است که آنها را مبارک سازد. خداوند، برکات خود را بر همه ما میریزد. در اقتصاد معجزه آسای خدا، ما هر چه بیشتر دیگران را برکت دهیم، برکات بیشتری برای همه خواهد بود!

Thoughts on Today's Verse...

This simple and clear passage cuts two ways: First, we are blessed when we bless God's children, even if the blessing is simple. Second, we can rejoice when others do the simplest things to bless us in Jesus' name, because we receive the kindness and grace of others and because God blesses that kindness with his overwhelming grace. Bottom line — let's live to be a blessing! When we do, God is blessed. We are blessed. We bless others. In addition, when others are gracious to us, God has also promised to bless them. God pours his blessings out on all of us. In God's miraculous economy, the more we bless each other, the more blessings there are for everyone!

دعای من

ای پدر مهربان و پر از محبت، لطفاً مرا در این هفته بکار گیر تا برای اطرافیانم برکت باشم. اما در این هفته، ای پدر عزیز، مرا بطرف شخصی رهبری فرما که شدیداً نیازمند فیض تو است. خواهش میکنم به من آن قوه تشخیصی را بده که آنها را ببینم، زمانیکه تو آنها را سر راهم قرار میدهی. به من آن دلیری را بده تا به آنها رسیدگی کرده و برکتشان بدهم. آنها را در قلب من جا بده و کمکم کن تا برکتی بلند مدت برای ایشان باشم. به اسم عیسی از تو فیض و مدد می جویم تا این موقعیت را برای جلال خود بکار بندی. آمین.

My Prayer...

Gracious and loving Father, please use me this week to be a blessing to everyone around me. But this week, dear Father, please lead me into the life of someone who desperately needs your grace. Please give me discernment to see them when you bring them across my path. Give me courage to reach out and bless them. Keep them on my heart and help me as I seek to be a long-term blessing to them. In Jesus' name I ask for your help and grace to use this opportunity for your glory. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مرقس ۴۱:۹

نظرات