இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

When we think of the Cross, two words we must never associate with it are the words "tragic accident." Peter makes very clear that two separate streams of power converged at the cross. Evil had its way and brought the Son of God to the Cross. God had his plan and he allowed the cross to happen to redeem us. The Cross was no accident. What hell had intended as our ultimate defeat, God used to bring us redemption and triumph. The best and worst of all things collided. Of course the Cross wasn't the ultimate answer in this battle; the empty tomb and the resurrected Lord are. We are the victorious recipients of this grace, paid at such an agonizing cost, administered in such a cruel manner by our greatest adversary, and secured by Jesus' triumph over the grave.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy God, thank you for having a plan in place that insures that my sins can be forgiven and my future with you is secured. Thank you for paying the price for that plan to work. Thank you for triumphing over the wickedness of hell and the work of evil people. I love you so much for all you are and all you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of அப்போஸ்தலருடைய  நடபடிகள் 2:23

கருத்து