இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Some things are very simple. We can't love God and refuse to love each other. This is not hard to understand. On the other hand, some of our kinfolks in the Lord are just down right hard to love because they can be so difficult. But, we need to remember who we were when Christ died for us — powerless, ungodly, sinners, enemies (Romans 5:6-11) — yet God loved us and sent Jesus to save us. So before we whine about our "hard-to-live-with" fellow Christians, we had better give thanks that God loved us when we were sinners. Then we need to thank God for his grace by being more loving with each other.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, please give me the strength, compassion, and courage to love my fellow Christians as you have loved me. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 4:21

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change