இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Water and Spirit — they track together as vital components in conversion and the new birth throughout the New Testament (Acts 2:38-41; 1 Corinthians 6:9-11; Titus 3:3-7). One is an act of submission and surrender. The other is a gift and reminder that only God can make us new by his power poured into our lives through the Holy Spirit. No wonder Jesus made them so crucial to entering into his Kingdom life.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and righteous Father. I acknowledge that my best efforts often fail, and my consistency isn't always consistent. I'm so thankful you gave me your grace in Jesus and made me new by my spiritual birth into your family. In Jesus' name, I thank you. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 3:5

கருத்து