இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

When you think about the large cities of our modern world, what do you think about? Jesus sees them, and passionately yearns for the lost people in those great cities to be saved!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Most holy and loving God, revive in us, your Church, a passion to reach the lost people of the world's great cities with the gospel and grace of your Son. In the name of the world's only true Lord and Savior, Jesus, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லூக்கா 4:43

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change