இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

So often we look at the past work of God and think we will not see the display of his power like our predecessors did. But, just as God reminded a new generation of his people that he would go with them and empower them like he had their parents. We also need to expect him to do more than all we can ask or even imagine by his power at work within us (Ephesians 3:20-21) and do in our day, what he we heard he did in days gone by with our ancestors of faith (Habakkuk 3:2).

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God who is infinitely able to work with power and might, we ask that you use your power to call the unsaved to Jesus in our generation. Please use us to be your tools and do in our day the great work of redemption, reconciliation, and revival like you have done in years gone by. Father, we believe in your power and your desire to save. Please act mightily to redeem our generation. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  உபாகமம் 7:19

கருத்து