இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

The truth is often as simple as it is sweet — if Jesus is our life, then our lives have no end. Death does not strip life from us, but ushers us into life in Jesus' very presence!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Eternal God, thank you for sending Jesus to show me your love and thank you for sending him again soon to take me home. He is my anchor in the storms of life and my light in the darkest nights reminding me that you love me with an undying love. In the name of Jesus, the Resurrection and the Life, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of பிலிப்பியர் 1:21

கருத்து