இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Worries are many and they all seem to crowd in around bill time, don't they. Jesus reminded us that life is more than food or clothes. The real question is whether we can live like life is more than food and clothing. We get deceived so easily, like Esau who sold his birthright for a bowl of soup. Let's not sell out what is precious for the allure of what will most likely end in difficulty and entanglements or at the very least doesn't have eternal value.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Generous Father, banish fear and selfishness from my heart. I know you have already provided the most incredible gift of all time. Please help me pursue you and your will and not the things that choke out your presence in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மத்தேயு 6:25

கருத்து