இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

In times of evil and adversity, God's people can lose sight of the Father's "great and precious promises." God has faithfully kept these promises through the ages. This past faithfulness is our reminder that we can trust his promise of the salvation we will fully experience with him one day. Even in our darkest night, God has not forsaken us. He sees and knows what we do and how we feel. Quite often, however, the Lord is watching to see how we will live in tough times. He wants us to show that we will be faithful during these times. He wants us to see that he can be trusted and that he still is at work in our world and in our lives. So let's be faithful, trusting that the God who preserved Israel and brought through Israel the promised Messiah will also preserve and bless us!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

In my times of darkest struggle or of loftiest joy, dear Lord, please help me to be found faithful to you and to your will. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எசேக்கியேல் 9:9

கருத்து