இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

As we examine our blessings and give thanks to God for his wonderful grace, let's ask why God has blessed us so much. Let's also remember the primary spiritual principle that God made clear in today's Scripture and also in his call to Abraham in Genesis 12:2: God's people are blessed to be a blessing. Let's make sure we are not just recipients of God's blessings. Let's commit to be conduits of those blessings to others.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, generous Father, for giving your many lavish gifts to me. Open my eyes to see how I can pass on those blessings to those around me who need them. As I share the blessings you have so richly given me, may others find their greatest blessing of all — your loving grace — and give thanks to you! In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 கொரிந்தியர் 9:11

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change