இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What's the power behind your life? One clear way to find out is to come to Jesus and ask him to search you and reveal anything spiritually unhealthy, anything unholy, in you. Opening ourselves up to the light of his scrutiny, to the truth of his Light, gives us a remarkable sense of freedom. We don't have anything to hide. Then God can do some truly remarkable things in us and through us because there are no distorted motives.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you God, for shining your light into my heart through your Son, the Light of the world. Please gently reveal to me the areas of my weakness, my sinfulness, my duplicity, and my deception. I want to live purely before you and purely for you. I humbly request this in the name of Jesus. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 3:20-21

கருத்து