ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

స్వాతంత్ర్యం కంటే కొన్ని విషయాలు మరింత కోరదగినవి. ప్రజలు దాని కోసం మరణిస్తారు. ప్రజలు దాని కోసం ప్రార్థిస్తారు. ప్రజలు దాని కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. నిజమైన స్వాతంత్ర్యం సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా వస్తుంది. సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం చివరికి యేసుకు విధేయతతో జీవించడం ద్వారా వస్తుంది. సత్యం అనేది మీరు ఆలోచించడం లేదా నమ్మడం మాత్రమే కాదు. సత్యం అనేది మీరు చేసే పని, మీ జీవన విధానము . యేసు బోధ తరచుగా వీటిని చేసే మీరు ధన్యులు! అనే ఆశ్చర్యార్థకంతో ముగుస్తుంది అలా చేయడం ద్వారా మాత్రమే మనకు విముక్తి కలిగించే సత్యం గురించి తెలుస్తుంది.

నా ప్రార్థన

ఏకైక నిజమైన దేవునికి మహిమ, ఘనత, శక్తి మరియు ప్రశంసలు. తండ్రీ నేను నా రోజువారీ జీవితంలో మీ ఉనికిని మాత్రమే కాకుండా, నేను చేసే ఎంపికలలో మీ ఆనందాన్ని కూడా కోరుకుంటాను. మీ మాటకు మరియు మీ ఇష్టానికి విధేయతతో ఈ రోజు జీవించడానికి నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నందున దయచేసి మీ సత్యాన్ని నాకు మరింత బోధించండి. సజీవ వాక్యమైన యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు