ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సిలువ నుండి యేసు సూచించిన ఈ నిరాశ కీర్తన కూడా ఆశ మరియు విశ్వాసం యొక్క కీర్తన. దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుతో విశ్వాసపాత్రంగా ఉన్న చరిత్ర, మనలను కూడా విడిపించగలదని ఆయనను విశ్వసించగలుగునట్లు నిరంతరము కొనసాగుతున్న ఒక జ్ఞాపిక . మన మానవ లెక్కలలో దేవుని సమాధానం రావడం కొంత నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు, చరిత్రలో అతని ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే అతను తన కాలంలో తన ప్రజలకు సమాధానం ఇస్తాడు, విడుదల చేస్తాడు మరియు ఆశీర్వదిస్తాడు అని గుర్తుచేస్తుంది. మన భయంకరమైన పీడకలలలో, దేవుడు నమ్మకమైనవాడు మరియు నిరాశ, విలపించడం, దుః ఖం, వేదన మరియు భయం యొక్క మన ఏడుపులపట్ల శ్రద్ధగలవాడు అని మనకు గుర్తు చేయబడినది .

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, కష్టమైన పరిస్థితుల్లో తమను తాము కనుగొన్న ప్రతిచోటా మీ ప్రజలను ఆశీర్వదించమని నేను అడుగుతున్నాను. మీ ఆత్మతో వారిని శక్తివంతం చేయండి మరియు వారి భయంకరమైన పరిస్థితిలో మంచి కోసం మార్పుతో వారిని ఆశీర్వదించండి. దయచేసి మీ ప్రజల ఏడుపులను వినండి మరియు వారి రక్షణ, సంరక్షణ మరియు నిరూపణ కోసం వేగంగా వ్యవహరించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు