ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు తన మంచితనాన్ని వెనక్కి తీసుకోడు! నిజానికి, తండ్రి తన పిల్లలకు బహుమతులు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాడు. ఈ బహుమతులు అన్నింటినీ కలిగి ఉంటాయి. ఈ బహుమతులు సంతోషంగా ఇవ్వబడ్డాయి. నాకు ఎలా తెలుసు? మూడు మార్గాలు: మనము పదేపదే ఆశీర్వదించబడ్డాము. శతాబ్దాలుగా దేవుడు తన ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి ఏమి చేశాడో మనం చూడవచ్చు. ఇది నిజమని దేవుని లేఖనాలు వాగ్దానం చేస్తాయి. దేవుడు మన నుండి నిలిపివేయడు! కానీ, నేను నిందితుడు కాకపోతే ఏమి జరుగుతుంది? మనలో, మనలో ఎవరూ లేరు, ఇంకా క్రీస్తులో, మనం యేసును వెంబడిస్తూ ఉంటే దేవుడు మనలను తన మచ్చలేని పిల్లలుగా చూస్తాడు (కొలొస్సయులు 1: 21-23).

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీరు నా జీవితంలో కురిపించిన అనేక ఆశీర్వాదాలకు నేను మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను ఈ రోజు వాటిలో అన్నింటితో ఒక జాబితా చేయాలనుకుంటున్నాను. (మీరు కృతజ్ఞతతో ఉన్న విషయాల యొక్క మీ స్వంత జాబితాను తయారు చేసుకోండి.) మీ కుమారుడు మరియు నా రక్షకుడైన యేసు ఇచ్చిన బహుమతికి తండ్రికి చాలా ధన్యవాదాలు. ఆయన నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change