ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"నేను దానిని ఊదియున్నాను ( ఆర్పివేసాము ) !" దాని గురించి ఆలోచించండి, మనమందరం దానిని ఊదియున్నాము ! మనము కొలవడం లేదు. మనం దైవం కాదు. మనం మర్యాదపూర్వకంగా ఉండవచ్చు, కానీ మర్యాదగా ఉన్నవారు మమ్మల్ని రక్షించలేరు. దైవిక, నిజమైన నీతిమంతుడు మాత్రమే దానిని సమాధిని దాటి మహిమలోకి తీసుకువస్తాడు. దేవుని దయ ఉచితంగా ఇవ్వబడింది మరియు మన పాపానికి యేసు చెల్లించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను దానిని "ఊదినప్పుడు,"( ఆర్పి వేసినప్పుడు) అతను దానిని పునరుద్ధరించాడు!

Thoughts on Today's Verse...

"I blew it!" Come to think of it, we've all blown it! We don't measure up. We're not divine. We might be decent, but decent won't save us. Only the divine, the truly righteous, make it past the grave and into glory. Thank God grace is freely given and the price for our sin was paid by Jesus. While I "blew it," he renewed it!

నా ప్రార్థన

దయ మరియు ప్రేమగల తండ్రీ, మీ దయతో చాలా ఉదారంగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా పాపం నుండి నన్ను విమోచించడంలో నేను మీ నీతి పట్ల మక్కువ చూపుతాను. యేసు ద్వారా నేను ఇలా అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Kind and Loving Father, thank you for being so generous with your grace. May I be as passionate for your righteousness as you were in redeeming me from my sin. Through Jesus I ask this. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 3:23-24

మీ అభిప్రాయములు