ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు సమస్త దయకు దేవుడు! (1 పేతు. 5:10) అతను ఇవ్వడానికి, ఆశీర్వదించడానికి మరియు అధికారం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాడు. ఈ మూడు పనులను చేయడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్న మార్గాలలో ఒకటి మనమే ; ఆయన ఆశీర్వాదానికి మనం మార్గంగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. తలాంతులు గూర్చిన ఉపమానములో నమ్మకమైన పనివారి మాదిరిగానే (మత్త. 25), ఆయన మనకు ఇచ్చిన వాటిని పరిపాలన కోసం ఉదారంగా మరియు నమ్మకంగా ఉపయోగించుకోవడంలో విశ్వాసపాత్రంగా ఉన్నప్పుడు, ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మరియు ఆయనకు మహిమను తీసుకురావడానికి ఆయన మనలను ఎక్కువ ఆశీర్వదిస్తాడు. మనం ఇవ్వడం, పంచుకోవడం మరియు ఆశీర్వదిస్తున్నప్పుడు, దేవుడు మనకు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సమకూరుస్తాడు ! (2 కొరిం. 9: 6-11 & ఎఫె. 3: 20-21 చూడండి)

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా హృదయాన్ని తెరిచి, మరింత దాతృత్వము కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మరియు మీకు కీర్తిని తెచ్చేందుకు మీరు నాకు అప్పగించిన అనేక ఆశీర్వాదాలను మరియు వనరులను ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి మీరు నాకు ఇచ్చిన వాటిని మీ సేవలో ధైర్యంగా మరియు విపరీతంగా ఉపయోగించుకోవటానికి భయపడకుండునట్లు నాకు ధైర్యమును ఇవ్వండి . నా హృదయం స్వచ్ఛమైనప్పుడు మరియు నేను మీ దయను పంచుకున్నప్పుడు, నేను మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ వదులుకోలేను అని నాకు తెలుసు! యేసు నామంలో మీకు నా కృతజ్ఞతలు . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు