ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งหมด ( 1 เปโตร 5:10) พระองค์ชอบในการให้ ในการอวยพร และให้กำลัง ทางหนึ่งที่พระองค์เลือกเพื่อที่จะทำในสามสิ่งนี้คือผ่านมาทางพวกเรา พระองค์อยากให้เราเป็นคนส่งผ่านพระพรของพระองค์ เหมือนกับคำอุปมาในเรื่องของประทาน (มัทธิว 25) เมื่อเราใช้ของประทานอย่างสัตย์ซื่อและเต็มที่ พระองค์จะอวยพรเรามากขึ้นไปอีก เพื่อช่วยคนอื่นและนำพระสิริมาสู่พระองค์ เมื่อเราให้ แบ่งปัน และอวยพรคนอื่น พระเจ้าก็จะจัดเตรียมให้เรามากขึ้นเกินกว่าที่เราจะคิดได้ (2 โครินธ์ 9:6-11 และ เอเฟซัส 3:20-21)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงเปิดใจและช่วยข้าพระองค์ให้ใจดีมากขึ้น ข้าพระองค์อยากใช้พระพรและสิ่งที่มีอย่างมากมาย ที่พระองค์ประทานให้ ให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นและนำพระสิริมาสู่พระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้า ไม่กลัวที่จะใช้ของประทานที่พระองค์ให้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในงานรับใช้พระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าแม้จิตใจข้าพระองค์บริสุทธิ์และข้าพระองค์แบ่งปันพระณของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่สามารถให้ได้อย่างที่พระองค์ให้ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น