ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ( 1 เปโตร 5:10) พระองค์รักที่จะให้ อวยพร และเสริมกำลัง วิธีหนึ่งที่พระองค์เลือกในการทำสามสิ่งนี้คือทำผ่านทางตัวเรา พระองค์อยากให้เราเป็นท่อส่งต่อพระพรของพระองค์ เหมือนกับคำอุปมาในเรื่องการใช้ของประทาน (มัทธิว 25) เมื่อเราใช้ของประทานอย่างสัตย์ซื่อและอย่างเต็มที่ พระองค์ก็จะอวยพรเรามากยิ่งๆขึ้น เพื่อเราจะได้ไปช่วยคนมากขึ้นและทำให้พระองค์ได้หน้าหน้าตาด้วย เมื่อเราให้ แบ่งปัน และอวยพรคนอื่น พระเจ้าก็จะจัดเตรียมให้กับเรามากยิ่งขึ้นเกินกว่าที่เราจะคิดได้ (2 โครินธ์ 9:6-11 และ เอเฟซัส 3:20-21)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดเปิดใจและช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นคนใจดีมากขึ้น ข้าพเจ้าอยากใช้พระพรและสิ่งที่มีอย่างเหลือเฟือที่พระองค์ประทานให้ เพื่อเป็นพระพรกับผู้อื่นและเป็นการถวายเกียติให้กับพระองค์ด้วย โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญ ไม่กลัวที่จะใช้ของประทานที่พระองค์ให้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในงานรับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าต่อให้จิตใจข้าพเจ้าบริสุทธิ์แค่ไหน หรือแบ่งปันพระคุณของพระองค์อย่างเต็มที่แค่ไหน ก็ไม่มีวันแซงหน้าพระองค์ในเรื่องพวกนี้ได้ ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น