ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం చేసే మరియు చెప్పే వాటిలో యేసు నామమును మహిమపరచడం కంటే ఈ రోజు మరే ఇతర గొప్ప లక్ష్యం గురించి నేను ఆలోచించలేను. అయితే పౌలు దానికి ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తూ - ప్రఖ్యాత పాత పద్యంలో "యేసు శిలువ క్రింద,"నా మహిమ అంతా సిలువ." అని చెప్పినట్లు ఆయనతో గుర్తించబడటం ద్వారా మనము మన మహిమను కనుగొంటాము అని తెలియపరిచాడు.

Thoughts on Today's Verse...

I can't think of a more lofty goal for today than that the name of Jesus be glorified in what we do and say. But then Paul took it a step further — we should find our glory by being identified with him! So may Jesus be glorified in each of us today, and may our glory be seen in our walk with Jesus! As the famed old hymn "Beneath the Cross of Jesus" says, "My glory all the cross."

నా ప్రార్థన

బలవంతుడైన మరియు ఘనతగల తండ్రీ, నా రోజువారీ కార్యకలాపాలు ఏమై ఉన్నాయో అని నేను ప్రణాళికలు చేసుకొనుటకు నేను చేయు పోరాటములోను మరియు ఆలాగుననే నేను చేసే ,ఆలోచించే మరియు పలికే వాటిపై నా దృష్టి మరియు నా తపన నిలిపి నీకు మహిమ వచ్చులాగున అట్టి ఆ కార్యకలాపాలలో ప్రాధాన్యమైన వాటిని ఎంచుకొనుటలోను నాకు సహాయము చేయండి. యేసు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

My Prayer...

Father of majesty and might, please help me as I strive to plan my daily activities and then prioritize those activities so that my focus and passion are on bringing you glory in all that I do, think, and say. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:12

మీ అభిప్రాయములు