ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

1 కొరింథీయులకు 6: 19-20లో, పౌలు మన శరీరాలు మనవి కాదని, మనల్ని ఒక వెల పెట్టి కొన్నారని పౌలు చెప్పాడు. 7 వ అధ్యాయంలో మరోసారి, మనం వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, మన శరీరం మనది కాదని, అది మన జీవిత భాగస్వామికి చెందినదని ఆయన మనలో ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుచేస్తాడు. మన వివాహ భాగస్వామిని ఆశీర్వదించడానికి, మరియు నెరవేర్చడానికి దయచేసి మన శరీరాలను ఉపయోగించాలి. ఇది మన వివాహ సంబంధానికి చాలా ముఖ్యమైనది మరియు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి కూడా!

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు ప్రేమగల దేవా, అబ్బా తండ్రీ, నా శరీరాన్ని మీకు బహుమతిగా పరిగణించకుండా నన్ను నేను చులకనపరుచుకున్నప్పుడు నన్ను క్షమించు. ఇది వివాహంలో ఉన్నా లేదా అది ఒంటరితనమైనా, నా శరీరాన్ని మీకు (మరియు నా వివాహ భాగస్వామికి) పవిత్రమైన మరియు ఆహ్లాదకరమైన రీతిలో ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు