ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన నిధి మరియు మన సత్యం గ్రంథం నుండి వచ్చాయి. సాతాను యొక్క హానికరమైన ఉచ్చులను ఎలా నివారించాలో మరియు దేవుని ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని ఎలా గడపాలనే దానిపై లేఖనాలు మనకు దేవుని మార్గదర్శకత్వం. దేవుని వాక్యాన్ని పరిమితంగా చూసే బదులు, మనం దానిని ప్రేమ బహుమతిగా చూడాలి మరియు ఐశ్వర్యం కంటే ఎక్కువ విలువైనదిగా చూడాలి

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, మీ వ్రాతపూర్వక వాక్యానికి, మీ ప్రజల గ్రంథానికి ధన్యవాదాలు. మీ సత్యం నా హృదయంలో మరియు మనస్సులో ఉన్నట్లే నా జీవితంలో సజీవంగా ఉండనివ్వండి. నీ కుమారుడైన యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change