ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇతరులతో ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాన్ని పంచుకునే శక్తిని నాకు నేర్పిన క్రీస్తునందున్న నాకు ఒక స్నేహితుడు కలడు. నేటి వచనంలో ఈ చిన్న ఆశీర్వాదం కంటే మెరుగైనది దేనిని గురించి నేను ఆలోచించలేను! దయ, ప్రేమ మరియు సహవాసం - ఇవన్నీ మన దేవుని శాశ్వతమైన, త్యాగపూరితమైన మరియు దయగల స్వభావంలో పాతుకుపోయాయి. మనము ఈ ఆశీర్వాదాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవుని పిల్లలతో పంచుకుంటాము.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ఈ ఆశీర్వాదం యొక్క గొప్పతనం వారిపై కుమ్మరింపవలసిన అవసరమున్న అనేకమంది విలువైన స్నేహితుల గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను. దయచేసి వారిని సమృద్ధిగా మరియు దయతో ఆశీర్వదించండి. యేసు నామములో నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు