ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను అతనిని చూడలేదు, కానీ అతను ఉన్నాడని నాకు తెలుసు! ఇశ్రాయేలు యొక్క శత్రువులను నాశనం చేసిన అదే దేవదూత ఇప్పుడు మీ మరియు నా చుట్టూ రగులుతున్న ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో విజయం సాధించడానికి పోరాడుతున్నారు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నాకు మహిమ మరియు గొప్ప ఆనందంతో నన్ను మీకు అందించడానికి మీ పరలోకపు దూతలు నా చుట్టూ ఉన్నారని నమ్మడానికి నాకు విశ్వాసం ఇవ్వండి. ధన్యవాదాలు! యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు