ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చెడు నుండి తిరగడం సరిపోదు. మన జీవితంలోని చెత్త వాటిని మనం శుభ్రపరచవచ్చు, కానీ మనం మంచిని చురుకుగా అనుసరించకపోతే అది మరింత ఘోరమైన చెడుగా శూన్యంలోకి దూసుకువస్తుంది . (మత్తయి 12: 43-45) మేలు చేయాలనే ఉత్సాహంతో మరియు "సమాధానాన్ని సాధించడానికి" మక్కువతో ఉండే ప్రజలముగా ఉందాం.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నన్ను మీ సమాధానమునకు ఒక సాధనంగా ఉండనివ్వండి. ద్వేషం ఉన్నచోట, మీ ప్రేమ మరియు దయను పంచుకోవడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. గాయం, పాపం మరియు విచ్ఛిన్నం ఉన్నచోట, వైద్యం, క్షమాపణ మరియు ఓదార్పు పొందడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. దయచేసి, అబ్బా తండ్రీ, నా ప్రపంచంలో మీ మంచి పని చేయడానికి నన్ను ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు