ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ సరళమైన మరియు స్పష్టమైన వాక్యభాగము రెండు మార్గాలలో విభజించబడింది : మొదటది , ఆశీర్వాదం అది సామాన్యమైనది అయినప్పటికీ దేవుని పిల్లలను మనము ఆశీర్వదించినప్పుడు మనం దీవించబడతాము. రెండవది, ఇతరులు యేసు నామంలో మనలను ఆశీర్వదించడానికి సాధారణమైన పనులు చేసినప్పటికీ మనం సంతోషించవచ్చు, ఎందుకంటే మనం ఇతరుల దయ మరియు కృపను పొందుతాము మరియు దేవుడు ఆ దయను తన అధిక కృపతో ఆశీర్వదిస్తాడు. దాని వివరణ ఈ విధముగా వ్రాయవచ్చు - ఆశిర్వాదకరంగా ఉండటానికి జీవించండి! మనము ఆలా చేసినప్పుడు, దేవుడు మహిమపొందుతాడు. మనము ఆశీర్వదించబడుతాము. మనము ఇతరులను ఆశీర్వదిస్తాము. అదనంగా, ఇతరులు మనకు దయ చూపినప్పుడు, దేవుడు కూడా వారిని ఆశీర్వదిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడు తన ఆశీర్వాదాలను మనందరిపై కుమ్మరిస్తాడు. దేవుని అద్భుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో, మనం ఒకరినొకరు ఎంతగా ఆశీర్వదిస్తామో, అందరికీ అంత ఎక్కువగా ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి!

Thoughts on Today's Verse...

This simple and straightforward passage cuts two ways: First, we are blessed when we bless God's children, even if the blessing is simple. Second, we can rejoice when others do the simplest things to bless us in Jesus' name because we receive the kindness and grace of others, and then God blesses that kindness with his overwhelming grace. Bottom line — let's live to be a blessing! When we do, God is blessed. We are blessed. We bless others. In addition, when others are gracious to us, God has also promised to bless them. God pours his blessings out on all of us. In God's miraculous economy, the more we bless each other, the more benefits there are for everyone!

నా ప్రార్థన

దయ మరియు ప్రేమగల తండ్రీ, దయచేసి నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి ఈ వారం నన్ను ఉపయోగించుకోండి. ప్రియమైన తండ్రీ, కానీ ఈ వారము మీ దయ అవసరం ఉన్నవారి జీవితంలోకి దయచేసి నన్ను నడిపించండి. దయచేసి మీరు వారిని నా మార్గంలోకి తీసుకువచ్చినప్పుడు వారిని చూడటానికి నాకు వివేచన ఇవ్వండి. వారిని చేరుకోవడానికి మరియు ఆశీర్వదించడానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. వారిని నా హృదయంలో ఉంచండి మరియు నేను వారికి దీర్ఘకాలిక ఆశీర్వాదం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని మీ కీర్తి కోసం ఉపయోగించబడటానికి యేసు నామంలో నేను మీ సహాయం మరియు దయను కోరుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Gracious and loving Father, please use me this week to bless everyone around me. But especially this week, dear Father, please lead me into the life of someone who desperately needs your grace. Please give me discernment to see them when you bring them across my path. Give me the courage to reach out and bless them. Keep them on my heart and help me as I seek to be a long-term blessing to them. In Jesus' name, I ask for your help and grace to use this opportunity for your glory. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మార్కు 9:41

మీ అభిప్రాయములు